IMG_9080.jpg

shake Specials

($4Gram, $10 Eighth, $20 Quarter, $30 Half OZ, $60 OZ OTD)

Mix and Match OZ’s 2 Strain Limit

IMG_9165.jpg

BLUE SHELF

($7 Gram, $16 Eighth, $31 Quarter, $60 Half OZ, $110 OZ OTD)

Mix and Match OZ’s 2 Strain Limit

IMG_9075.jpg

SILVER SHELF

($9 Gram, $23 Eighth, $45 Quarter, $70 Half OZ, $130 OZ OTD)

IMG_9157.jpg

GOLD SHELF

($10 Gram, $25 Eighth, $49 Quarter, $77 Half OZ, $160 OZ OTD)

IMG_9075.jpg

BLACK SHELF

($12 Gram, $30 Eighth, $55 Quarter, $80 Half OZ, $185 OZ OTD)